Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Patienters följsamhet till preoperativa hudförberedelser som utförts i hemmet : En kvalitativ intervjustudie

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Publication Date:
   2019
  • Collection:
   Uppsala University: Publications (DiVA)
  • Abstract:
   Sammanfattning Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är både ett samhällsekonomiskt problem och ett stort individuellt hälsoproblem, med förlängda vårdtider och dödsfall som följd. Preoperativa hudförberedelser är viktiga för att reducera bakterier, som då minskar risken att få VRI. Syfte: Syftet var att undersöka patienters följsamhet till de preoperativa förberedelserna som utförs i hemmet av patienten själv. Metod: En deskriptiv kvalitativ studie genomfördes. En semistrukturerade intervjuguide med öppna intervjufrågor användes. Nio personer (fem män) i åldrarna 40 – 75 (medelålder 62 år) deltog i studien. Studien genomfördes på ett universitetssjukhus i Mellansverige under våren 2019. Bekvämlighetsurval gjordes på patienter som skulle genomgå elektiv ryggkirurgi och utföra preoperativa hudförberedelser i hemmet. Manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman har använts vid analys av materialet. Resultat: Resultatet utmynnade i tre huvudkategorier; Förståelse av syftet och en positiv inställning till de preoperativa förberedelserna, Förståelsen till given instruktion och Följsamheten följdes upp om att de preoperativa hudförberedelserna var utförda, inte hur. Slutsats: Resultatet kan förhoppningsvis fungera som underlag för utvärdering av preoperativa rutiner, med syfte att kvalitetssäkra vården för patienterna. Faktorer som tillgång till hjälp, nedsatt rörlighet och tillgång till rekommenderat medel identifierades, och hade en påverkan på uppfattningen huruvida förberedelserna gick att fullfölja eller ej. Att fråga vid uppföljningen hur duschen utfördes, inte bara fråga om den har utförts är viktig, och även att erbjuda extra tvättning utfört av vårdpersonal till de som upplevt det svårt att komma åt och/eller till de som uppgett att de inte haft någon till hjälp.
  • File Description:
   application/pdf
  • Online Access:
   http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-385664
  • Rights:
   info:eu-repo/semantics/openAccess
  • Accession Number:
   edsbas.947EBDF3